Algemene voorwaarden 

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bewust met Judith:           

Judith Roelvinkvoedingscoach, slaapcoach en Mind-Walk trainer;

Cliënt:                                       

de persoon aan wie door Bewust met Judith advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres:                         

de locatie waarop de praktijk van de Bewust met Judith wordt uitgeoefend;

Arts:                                            

de huisarts of specialist door wie de cliënt naar Bewust met Judith is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

Bewust met Judith geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld. Mind-Walk training vindt altijd buiten plaats. De cliënt wordt tijdig op de hoogte gebracht van de locatie. 

Artikel 3: Basis

Bewust met Judith kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Bewust met Judith de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij Bewust met Judith hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Bewust met Judith geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Bewust met Judith gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Bewust met Judith de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Bewust met Judith is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Bewust met Judith beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

Bewust met Judith behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Bewust met Judith noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Bewust met Judith verstrekt zijn. 

Artikel 7: Betaling

Betaling aan Bewust met Judith dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Bewust met Judith gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de cliënt een pakket afneemt, krijgt de cliënt na elke afspraak een factuur. De cliënt is bij pakketafname het gehele bedrag verschuldigd. Indien de cliënt besluit om vroegtijdig te stoppen, zonder medische redenen, factureert Bewust met Judith het openstaande bedrag. 

Bij deelname aan de Mind-Walk training dient het volledige bedrag vooraf overgemaakt te zijn, dan wel bij de eerste training contact betaald te worden. Indien de cliënt besluit om vroegtijdig te stoppen, zonder medische redenen, is Bewust met Judith niet verplicht om de resterende trainingen terug te betalen. 

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Bewust met Judith gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Mind-Walk

  • Door deelname verklaar je geheel op eigen verantwoording de training, cursus workshop, clinic van Mind-Walk te ontvangen.
  • Je stemt ermee in dat outdoor de trainingsopbouw, trainingsoefeningen en de gebruikte materialen niet gedeeld worden met derden of op social media, behalve met je eigen trainingsgroep.
  • De Mind-Walk cursus omvat 10 trainingen met 10 thema's, ook deze worden niet met derden gedeeld. 
  • Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Mind-Walk bewaard zullen worden, de persoonsgegevens zullen alleen voor eigen gebruik worden bewaard.
  • Mind-Walk behoudt zich het recht voor een training/workshop/clinic bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer, storm, extreme warmte of koude, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast, uitgesteld of ingekort. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de deelnemers.
  • Deelname aan de Mind-Walk cursus/training/workshop/clinic geschiedt geheel op eigen risico. Mind-Walk is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.
  • Mind-Walk is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Mind-Walk georganiseerde activiteiten.
  • Indien er sprake is van gezondheidsklachten, overgewicht of een andere oorzaak waardoor je twijfelt, raadpleeg dan eerst een arts.
  • Mind-Walk behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan de cursus/workshop/clinic of training.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Bewust met Judith heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van Bewust met Judith is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Bewust met Judith sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Bewust met Judith verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Bewust met Judith.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Bewust met Judith verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Bewust met Judith nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de Bewust met Judith om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Bewust met Judith te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Bewust met Judith is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Bewust met Judith is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing. 

Bewust met Judith

Judith Roelvink
Jacob Cnodestraat 17
5223 HS ’s-Hertogenbosch
info@bewustmetjudith.nl
 

E-mailen
Bellen
Instagram