privacy statement

bewust met Judith

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die verwerkt worden doordat u gebruik maakt van de diensten van bewust met Judith en of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van bewust met Judith heeft verstrekt. Bewust met Judith kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

Uw voor- en achternaam – uw telefoonnummer(s) – uw e-mailadres –uw IP-adres.

Waarom Bewust met Judith gegevens nodig heeft:

Bewust met Judith verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan bewust met Judith uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bewust met Judith neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van bewust met Judith) tussen zit.

Verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens:

Bewust met Judith respecteert de privacy van de gebruikers van onze website. De persoonsgegevens worden uitsluitend door bewust met Judith gebruikt. U heeft ten allen tijden de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen en te verwijderen. Bewust met Judith bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld en verwerkt zijn. 

Delen met anderen:

De persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt in overeenstemming met u en indien dit nodig is om aan de overeenkomst te kunnen voldoen of wanneer bewust met Judith hiertoe wettelijk verplicht is. 

Gebruik van cookies:

De website van bewust met Judith maakt gebruik van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat een browser opslaat op uw computer, laptop, tablet of smart phone. Deze informatie kan bij een volgend bezoek weer worden herkend door de website van bewust met Judith. De website van bewust met Judith maakt hiervan gebruik om de geboden dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. 

Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en u kunt cookies via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De website van bewust met Judith gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal ervoor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door bewust met Judith en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bewustmetjudith.nl​. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bewust met Judith wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe Bewust met Judith persoonsgegevens beveiligt

Bewust met Judith neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bewustmetjudith.nl.

Beveiligen:

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit ondanks alle zorgvuldigheid die wij in acht nemen. Wij vragen u als u een kwetsbaarheid ontdekt deze zo snel mogelijk te melden. Geef ons voldoende informatie zodat wij de benodigde maatregelen kunnen treffen. Gebruik hiervoor het telefoonnummer 06- 11621559 of info@bewustmetjuditht.nl. Bewust met Judith neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door bewust met Judith verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Judith Roelvink via info@bewustmetjudith.nl.